Kasutustingimused

Seda veebisaiti („veebisait“ või „sait“) haldab ettevõte Seiko Epson Corporation („Epson“). Selle veebisaidi kasutamise suhtes kohaldatakse allpool kirjeldatud tingimusi („kasutustingimused“). Enne jätkamist lugege kasutustingimused põhjalikult läbi ja veenduge, et oleksite neist aru saanud.

KUI KASUTATE SAITI AUSTRAALIAS, VÕIVAD TEIE SUHTES LISAKS KOHALDUDA SELLE DOKUMENDI JAOTISED 8-13. JAOTISTES 9 JA 11 KIRJELDATAKSE, MILLAL NIMETATUD JAOTISED VÕIVAD KOHALDUDA. JAOTISED 8-13 ON KOHUSTUSLIKUD JA NENDE VÄLISTAMINE ON KEHTIVA ÕIGUSE KOHASELT KEELATUD. JAOTISI 8-13 KOHALDATAKSE NENDE KASUTUSTINGIMUSTE MUUDE TINGIMUSTE SUHTES, KUI SEE ON VASTAVALT NÄIDATUD.

1.  Autoriõiguse teave

Sellel veebisaidil esitatud materjalide autoriõigused kuuluvad ettevõttele Seiko Epson Corporation või muudele kolmandatele isikutele. Mitte mingeid siin leiduvaid materjale ei tohi kopeerida, modifitseerida, levitada, avaldada, alla laadida, üles laadida, postitada ega edasi anda, ei terviklikult ega osaliselt, ühelgi kujul ega viisil, kui teil puudub ettevõtte Seiko Epson Corporation või autoriõiguse omaniku eelnev kirjalik luba.

2.  Kaubamärgid

 1. Sellel veebisaidil kasutatavad ja kuvatud kaubamärgid, teenusemärgid ja logod on ettevõtte Seiko Epson Corporation või muude kolmandate isikute registreeritud või registreerimata kaubamärgid.
 2. Nime „Seiko Epson Corporation“ ega Epsoni logo ei tohi ilma ettevõtte Seiko Epson Corporation eelneva kirjaliku loata mingil viisil kasutada, kaasa arvatud sellel veebisaidil leiduvate materjalide levitamisega seotud reklaamiks.
 3. Teavet sellel veebisaidil kasutatavate või kuvatavate kaubamärkide, teenusemärkide ja logode kohta vt jaotisest „Trademarks“.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

3.  Lahtiütlus garantiidest ja vastutuse piirang

 1. Vastavalt jaotisele 9 (mis võib kohalduda teile, kui kasutate saiti Austraalias), ei anna Seiko Epson Corporation mingeid garantiisid ühegi sisu, materjalide või teabe, sh tarkvara, dokumentide ning -sellel veebisaidil toodud KKK täpsuse või täielikkuse kohta.
 2. Vastavalt jaotistele 9 ja/või 11 (mis võivad kohalduda teile, kui kasutate saiti Austraalias) ei vastuta Seiko Epson Corporation sellel veebisaidil toodud teabe vigade eest ja Seiko Epson Corporation ei vastuta teile tekitatud kahjude eest seoses sellel veebisaidil oleva teabe või materjalide kasutamisega. Sellel veebisaidil leiduvaid materjale ja teavet võidakse muuta ilma etteteatamiseta.
 3. Sellelt veebisaidilt lingitud kolmandate osapoolte veebisaitide, mis ei kuulu ettevõttele Seiko Epson Corporation, sisu hallatakse vastavate ettevõtete vastutusel ja nende haldamisega ei tegele Seiko Epson Corporation.
  Kasutage lingitud veebisaite vastavalt kasutustingimustele, mis on avaldatud vastavatel lingitud veebisaitidel. Seiko Epson Corporation ei vastuta lingitud veebisaitide sisu ega nende kasutamisest tekkinud kahjude eest.

4.  Keelatud tegevus

 1. Vastavalt jaotisele 11 (mis võib kohalduda teile, kui kasutate saiti Austraalias) on selle veebisaidi kasutamisel keelatud järgmised tegevused.
  1. Tegevused, mis kahjustavad kolmandaid isikuid või ettevõtet Seiko Epson Corporation või mis võivad põhjustada sellist kahju.
  2. Tegevus, mis on vastuolus või võib olla vastuolus seaduste ja määruste või reeglitega.
  3. Materjalide, mis vastavalt käesolevale veebisaidile postitatud või sellele avaldatud menetlusele või protsessile on valmisatud või toodetud kui teie esmased tooted, müügi või levitamise tegevus ilma Seiko Epson Corporationi eelneva kirjaliku loata.

5.  Soovitatud brauserid

 1. Soovitame kasutada brauseri uusimat versiooni.
 2. Aktiveerige brauseri sätetest JavaScript ja laadilehed, et näha seda veebisaiti õigesti.

6.  Isikuandmete käitlemine

Saidi kasutamisel kogutud klientide isikuandmeid käideldakse vastavalt ettevõtte „Privaatsuspoliitikale“.

7.  Kohalduv seadus ja kohtualluvus

 1. Siin leiduvatele tingimustele kohalduvad Jaapani seadused ja neid tõlgendatakse vastavalt Jaapani seadustele.
  Kui tekib vaidlus teie ja Epsoni vahel, alluvad osapooled Tokyo piirkonna (liht-) kohtule.

[KUI KASUTATE SAITI AUSTRAALIAS, KOHALDUVAD TEIE SUHTES LISAKS JAOTISED 8-13]

8. Definitsioonid

Nende kasutustingimuste jaotiste 9-13 puhul tähendab Australian Consumer Law Austraalia konkurentsi- ja tarbijaseaduse 2010 (Cth) 2. ajakava.

9. Australian Consumer Law

Ükski nende kasutustingimuste klausel, mis välistaks, piiraks või muudaks mis tahes õigust või õiguskaitsevahendit, mis teil Australian Consumer Law kohaselt võib olla, ei kehti, kui sellist õigust või õiguskaitsevahendit ei saa seaduslikult välistada, piirata või muuta.

Kui ostate Epsoni tooteid (v.a edasimüügi eesmärgil ostetud tooted) ja teenuseid tarbijana, kehtivad sõltumata nendest kasutustingimustest Australian Consumer Law's sätestatud kohustuslikud garantiid, mida ei välista ükski nende kasutustingimuste klausel.

Õiguse kohased garantiid on järgmised (piiramata muid võimalikke):

Kui Epson ei täida Australian Consumer Law alusel teile kohaldatavat tarbijagarantiid, on teil õigus Australian Consumer Law's sätestatud hüvitisele. Teenuse oluliste tõrgete korral on teil õigus:

Samuti on teil toote olulise rikke korral õigus valida raha tagastamise ja toote asendamise vahel.

Kui toote või teenuse rike ei ole oluline, on teil õigus lasta rike mõistliku aja jooksul kõrvaldada. Kui seda ei tehta, on teil õigus toote eest raha tagasi saada ja teenusleping üles öelda ning kasutamata osa eest raha tagasi saada.

Samuti on teil õigus saada hüvitist igasuguse muu mõistlikult prognoositava kahju eest, mis on tekkinud toote või teenuse rikke tõttu.

10. Garantiidest loobumine

Jaotis 3.1 ei kehti teie kohta. Selle asemel kehtib järgmine tingimus:

VÄLJA ARVATUD GARANTIIDE, ÕIGUSTE VÕI HÜVITISTE OSAS, MIDA AUSTRALIAN CONSUMER LAW KOHASELT EI SAA VÄLISTADA, ei anna Seiko Epson Corporation mingeid garantiisid ühegi sisu, materjalide või teabe, sh tarkvara, dokumentide ning sellel veebisaidil toodud KKK täpsuse või täielikkuse kohta.

11. Toote omandamine tarbija või väikeettevõttega sõlmitud lepingu alusel

Kui:
1. olete üksikisik ja kasutate saiti täielikult või peamiselt isiklikul või kodusel otstarbel; või
2. need kasutustingimused kehtivad väikeettevõtte lepingu alusel (Australian Consumer Law definitsiooni kohaselt),
siis kehtivad teie jaoks jaotised 12-13.

12. Saidil olev teave ja materjalid

Jaotis 3.2 ei kehti teie kohta. Selle asemel kehtib järgmine tingimus:

Vastavalt jaotisele 9 ei vastuta Seiko Epson Corporation mitte ühelgi juhul sellel veebisaidil toodud teabe vigade eest ning Seiko Epson Corporation ei vastuta ühegi ega mis tahes laadi kahju, nõude, trahvi, tasu, kulu või makse eest, mis on teile tekkinud sellel veebisaidil toodud teabe või materjalide kasutamise tagajärjel, välja arvatud ulatuses, mille on põhjustanud Epsoni või selle töötajate, ametnike, töövõtjate või agentide eksimus, pettus, hooletus või tahtlik rikkumine. Kõiki selle veebisaidi materjale ja teavet võidakse etteteatamata muuta.

13. Keelatud käitumine

Jaotis 4.1 ei kehti teie kohta. Selle asemel kehtib järgmine tingimus:

Te ei tohi selle veebisaidi kasutamisega seoses teha järgmist:

 1. tegevused, mis võivad tekitada kahju kolmandale isikutele või ettevõttele Seiko Epson Corporation;
 2. tegevused, mis rikuvad või võivad rikkuda kohaldatavaid seadusi ja määrusi või suuniseid;
 3. ilma ettevõtte Seiko Epson Corporation eelneva kirjaliku loata müüa, litsentsida, levitada või avalikustada tooteid, mis on valmistatud või toodetud vastavalt sellel veebisaidil avaldatud protsessile või mis rikuvad muul viisil ettevõtte Seiko Epson Corporation intellektuaalomandi õigusi.

Viimati uuendatud 2024. aastal