Gurnama üçin L805 Series

Printeriňizi ilkinji gezek gurnamak üçin ýa-da eýýäm gurnalan printere kompýuteri goşmak üçin aşakdaky ädimleri ýerine ýetiriň.

1 Printeriňizi Taýýarlaň

Printeriňizi ilkinji gezek gurnamak üçin taýýarlaň.

Görmek »

2 Ýükle we Bagla

Enjamyňyz üçin mugt programma üpjünçiligini ýükläniňizden soň, printeriňize baglanyşygy başlap bilersiňiz.

Ýükle »

3 Başga Enjamlar?

Siz başga kompýuterleri we akylly enjamlary goşup bilersiňiz. Täze enjamdan aşakdaky saýta http://epson.sn geçiň!